[darna_feature image=”1231″ title=”کانکس فروشگاهی” description=”با توجه به شرایط اقصادی و اشتغال زایی در میهن عزیزمان ایران، کانکس فروشگاهی با استقبال موج عظیمی از هموطنان روبرو شده و نظر ایشان را جهت اشتغال در کسب و کار به کانکس فروشگاهی جلب نموده است.” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.karadsazeh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8||”]
[darna_feature image=”4927″ title=”کانکس اداری” description=”کانکس اداری یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت کار راد سازه معمار می باشد. که جهت کاربری مدیریتی یا نظارتی برای مهندسین یا مدیران پروژه ها می باشد و مورد استفاده قرار می گیرد.” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.karadsazeh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8||”]
[darna_feature image=”5037″ title=”کانکس کارگاهی” description=”کانکس کارگاهی جهت اسکان و خوابگاه کارگران برای پروژه ها استفاده می گردد که به راحتی قابل تجهیز است و متناسب با هر اقلیمی مواد این کانکس گارگاهی تعیین می گردد.” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.karadsazeh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25b3-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8||”]