گالری کانکس اداری به همراه سرویس بهداشتی و آبدارخانه